Klauzula informacyjna

Supermeni Jakości 2022 TÜV NORD Polska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@tuv-nord.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji głosowania w ramach Plebiscytu Supermeni Jakości 2022 TUV NORD Polska na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji głosowania w ramach konkursu, maksymalnie przez okres 1 roku od rozpoczęcia głosowania. Zostałem/łam poinformowany/-na, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji głosowania Plebiscytu Supermeni Jakości 2022. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.